1. REGULAMENT 

  cu privire la organizarea și desfășurarea Competiției  “Moldova Eco Energetiсă”, ediţia 2017

     

  1. DISPOZIȚII GENERALE

   

  • Competiția Moldova Eco Energetiсă are ca scop general identificarea și promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv în sfera publică.

   

  • În absenţa resurselor energetice proprii şi în condiţiile dependenţei tot mai mari de importuri, utilizarea raţională a energiei şi resurselor energetice tradiţionale şi valorificarea resurselor regenerabile de energie constituie o prioritate strategică. Republica Moldova şi-a asumat obiectivul de a creşte ponderea energiei regenerabile în totalul mixului energetic de la 6% în anul 2010 pînă la 17% în anul 2020 și de a eficientiza consumul global de energie primară cu 20% către anul 2020. Pentru realizarea obiectivelor propuse, Guvernul îşi concentrează eforturile asupra:
  • consolidării reformei în sectorul energetic;
  • implementării măsurilor de promovare a eficienţei energetice;
  • atragerii investiţiilor în sector;
  • fortificării capacităţilor instituţionale și umane în domeniu
  • gestionarea eficientă a capacităților surselor regenerabile de energie.

   

  • Scopuri specifice:
  • Implicarea activă a agenților economici și a întregii societăți în sporirea eficienței energetice pe tot lanțul valoric de la producerea energiei până la consum;
  • Promovarea în rândul populației a culturii consumului rațional de energie și resurse energetice;
  • Educarea unei atitudini responsabile față de resursele energetice disponibile și calitatea mediului ambiant;
  • Identificarea celor mai bune practici de producere, stocare, transport, distribuţie și utilizare eficientă a resurselor energetice, inclusiv a celor regenerabile;
  • Actualizarea continuă a bazei de date cu privire la indicatorii de performanță energetică atinși în cadrul proiectelor de succes;
  • Promovarea tehnologiilor eficiente și nonpoluante de producere, transport, distribuție, furnizare și consum de energie din surse tradiționale și regenerabile;
  • Identificarea și promovarea ideilor fezabile de proiecte investiționale în domeniul eficienței energetice și surselor de energii regenerabile;
  • Crearea oportunităților de contact a promotorilor de idei de proiecte și a potențialilor finanțatori.

   

  • Competiția Moldova Eco Energetiсă este organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică, instituţie abilitată prin Legea Nr. 142 din 02.07.2010 “Cu privire la eficiența energetică” să implementeze politica statului în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă.

   

  • Competiția Moldova Eco Energetiсă include următoarele componente:
  • Istorii Eco Responsabile;
  • Tehnologii Eco Responsabile;
  • Idei Eco Responsabile.

  Tabelul 1. Definirea componentelor competiționale

  Componente La ce se referă Apel de participare
   

   

  Istorii Eco Responsabile

   

   

  Proiecte investiționale, de succes, în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, deja implementate la data depunerii dosarului și care n-au participat la edițiile precedente ale Competiției.

  Inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret în domeniul eficienței energetice și valorificării energiilor regenerabile.

  o dată pe an
   Tehnologii Eco Responsabile Tehnologiile cu efect direct sau indirect de îmbunătățire a eficienţei energetice în sectoarele economiei naționale, domeniul privat sau public (tehnologii și materiale de construcţii, materiale izolante etc.)

  Tehnologii de producere, stocare, transport, distribuţie, furnizare şi consum a energiei tradiţionale sau regenerabile, cu un înalt grad de performanţă energetică.

  o dată pe an
   

  Idei Eco Rsponsabile

  Idei de noi proiecte investiționale fezabile și aferente producerii, stocării, transportării, distribuției, furnizării și consumului de energie, inclusiv din surse regenerabile.

  Idei de noi proiecte investiționale fezabile de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor, instalațiilor și proceselor tehnologice.

  o dată pe an

   

  • Premiile competiției Moldova Eco Energetiсă vor fi acordate anual, în cadrul unui eveniment festiv unic, în semn de recunoaştere a realizărilor proeminente în domeniul eficienţei energetice și energiilor regenerabile la scară națională.

   

   

  1. ORGANIZATORII CONCURSULUI

   

  • Organizatorul competiţiei Moldova Eco Energetiсă este Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE).

   

  • Secretariatul competiției Moldova Eco Energetiсă reprezintă unitatea responsabilă de administrarea procedurilor organizaționale a Competiției, care se instituie prin ordinul Directorului AEE și are în componența sa minimum 3 persoane – reprezentanți ai AEE.

   

  • Atribuțiile Secretariatului:
  1. Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a ședințelor ordinare și extraordinare a Consiliului de Coordonare a competiției Moldova Eco Energetică;
  2. Ține evidența participării la ședințe a membrilor Consiliului de Coordonare;
  3. Asigură înregistrarea ședinței, întocmirea procesului verbal și punerea lui la dispoziția membrilor Consiliului de Coordonare;
  4. Înregistrează cererile de participare la competiție, completează și păstrează dosarele participanților;
  5. Planifică, organizează și coordonează activitățile din cadrul Competiției în conformitate cu prezentul Regulament;
  6. Asigură logistica necesară desfășurării ședințelor Consiliului de Coordonare, precum și a evenimentelor de promovare a Competiției;
  7. Organizează campaniile de colectare a fondurilor de la sponsori și parteneri în scopul acoperirii parțiale sau integrale a bugetului Competiției.
  8. Conlucrează cu aplicanții, asigurînd acces şi oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor persoanelor;
  9. Comunică cu mass-media, întocmește comunicate de presă, mediatizează evenimentele și activitățile din cadrul Competiției.

   

  • Competiția Moldova Eco Energetică este administrată de către un Consiliu de Coordonare (în continuare Consiliu), care este constituit din reprezentanți ai următoarelor instituții:
  1. Ministerul Economiei, la nivel de Ministru/Viceministru sectorial
  2. Agenția pentru Eficiență Energetică, la nivel de Director
  3. Ministerul Finanţelor
  4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor
  5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  6. Ministerul Mediului
  7. Ministerul Educaţiei
  8. Reprezentant al partenerilor de dezvoltare externi (SIDA, UE, BERD, PNUD, Banca Mondială, GIZ ș.a.)
  9. Reprezentant al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova
  10. Reprezentant al mediului academic
  11. Doi reprezentanți ai societății civile.

   

  Se încurajează desemnarea egală a femeilor şi bărbaţilor în componenţa Consiliului.

   

  • Componența nominală a Consiliului se aprobă prin Ordinul Ministrului Economiei.

   

  • Consiliul are următoarele atribuţii:
  1. Adoptă Regulamentul Competiţiei şi ia decizii cu privire la modificarea lui;
  2. Stabilește Fondul de premii;
  3. Validează rezultatele Competiţiei;
  4. Desemnează câștigătorii Competiției.

   

  • Deciziile Consiliului sunt adoptate în baza votului majoritar al membrilor prezenți. Membrii Consiliului se vor retrage de la votarea proiectelor în care aceştia au fost donatori, co-iniţiatori sau implicaţi în implementarea acestora. În cazul apariției situației în care la adoptarea deciziilor numărul membrilor prezenți la ședință va fi un număr par, reprezentantul Ministerului Economiei va avea două voturi.
  • Convocarea ședințelor ordinare a Consiliului se va efectua trimestrial.

   

   

  • PARTICIPANȚII LA COMPETIȚIE

   

  • La Competiția Istorii Eco Responsabile se pot înscrie:

   

  1. Întreprinderi private;
  2. Întreprinderi de stat;
  3. Universități/instituții de cercetare/academii;
  4. Asociații profesionale;
  5. Persoane fizice;
  6. Autoritățile publice locale;
  7. Mijloace mass media, inclusiv electronice;
  8. ONG-uri sectoriale care promovează principii Eco Responsabile.

   

  și care au implementat proiecte de eficienţă energetică în diferite sectoare ale economiei naționale: energetică, industrie, agricultură, transport, clădiri de destinație diversă,  sisteme de iluminat public și altele; proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum și Inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie. În cadrul competiției Istorii Eco Responsabile nu pot depune dosarul de aplicare show-room-urile din țară. Aplicanții sus menționați pot depune dosarul doar la competițiile Tehnologii și Idei Eco Responsabile.

  • La Competiția Tehnologii Eco Responsabile se pot înscrie entitățile din p. 3.1, care promovează și implementează tehnologii:
   1. de îmbunătățire, cu efect direct sau indirect, a eficienței energetice în diferite sectoare ale economiei naționale, inclusiv în sfera publică;
   2. de producere, transport, distribuție, furnizare și consum a energiei din surse tradiționale sau regenerabile, cu un înalt grad de performanță energetică;
   3. de valorificare a plantelor energetice;
   4. de valorificare energetică a tuturor categoriilor de deșeuri organice;
   5. de producere a materialelor energoeficiente;
   6. de producere și/sau asamblare locală a echipamentelor aferente tehnologiilor respective.

   

  • La Competiția Idei Eco Responsabile se pot înscrie entitățile din p. 3.1, cu excepția Mijloace mass media, care propun idei de noi proiecte investiționale fezabile și aferente producerii, stocării, transportării, distribuției, furnizării și consumului de energie, inclusiv din surse regenerabile, precum și de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor, instalațiilor și proceselor tehnologice și care sunt în căutarea potențialilor finanțatori.
  1. NOMINAȚIILE COMPETIȚIEI

   

  1. Istorii Eco Responsabile

  În scopul identificării, promovării şi replicării celor mai proeminente proiecte realizate în domeniul eficienţei energetice, energiilor regenerabile și inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret, se instituie nominațiile:

   

  • Cel Mai Bun Proiect în Domeniul:
  • Energiei Solare Fotovoltaice;
  • Energiei Solare Termice;
  • Energiei Eoliene;
  • Energiei Hidraulice;
  • Energiei Geotermale și Aerotermale;

   

  • Producerii Biocombustibililor solizi;
  • Producerii Biocombustibililor lichizi;
  • Producerii Biocombustibililor gazoși;
  • Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;

   

  • Cel Mai Bun Proiect de Eficiență Energetică în:

   

  • Sectorul energetic;
  • Sectorul industrial;
  • Sectorul clădirilor;
  • Sectorul transporturilor;
  • Sectorul public;
  • Sectorul tehnologiilor informaționale.

   

  • Cea mai bună Iniţiativă:

   

  • de Comunicare;
  • Educaţională;
  • a Tinerilor.

   

  1. Tehnologii Eco Responsabile

  Se instituie nominațiile Cel mai bun promotor de tehnologii în domeniul:

  • Energiei Solare Fotovoltaice;
  • Energiei Solare Termice;
  • Energiei Eoliene;
  • Energiei Hidraulice;
  • Energiei Geotermale și Aerotermale;
  • Biocombustibililor;
  • Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;
  • Materialelor energoeficiente pentru construcții;
  • Valorificării plantelor energetice și deșeurilor organice;
  • Echipamentelor energoeficiente în domeniul industrial;
  • Echipamentelor energoeficiente în domeniul energetic;
  • Echipamentelor energoeficiente în domeniul transporturilor;
  • Echipamentelor energoeficiente în domeniul clădirilor;
  • Aparatelor electrocasnice de înaltă eficiență energetică;
  • Tehnologiilor infornaționale;
  • Iluminatului eficient energetic.

   

  1. Idei Eco Responsabile

  Se instituie nominațiile: Cea mai bună idee în domeniul eficienței energetice în:

  • Sectorul clădirilor;
  • Sectorul public;
  • Sectorul energetic;
  • Sectorul industrial;
  • Sectorul transporturilor;
  • Sectorul tehnologiilor informaționale
  • Cea mai bună idee de valorificare SER (indiferent de tip). 

   

  1. Premiul special (urmează a fi elaborată descrierea după discuţiile cu partenerii). Decizia de acordare a premiului special va fi luată de către Consiliul de Coordonare în baza propunerilor panelurilor de evaluare sau la solicitarea sponsorilor sau partenerilor.

   

   

  1. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE

   

  5.1.  Fiecare aplicant va depune un formular, în conformitate cu Anexele 1 – 4. Participanții pot depune unul sau mai multe proiecte. Acelaşi proiect nu poate fi înscris în mai multe categorii concomitent. Participanții vor depune formularele în formă electronică pe pagina web www.mee.md sau în formă tipărită la AEE. Dosarele urmează a fi depuse doar de către beneficiarii proiectelor raportate la nominațiile competiției sau de către executorul lucrărilor cu acordul în scris al beneficiarilor. Agenția pentru Eficiență Energetică va face o verificare preliminară de corespundere a formularelor depuse și le va transmite spre examinare membrilor Panelurilor de Evaluare. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de aplicare.

   

  5.2.  Pentru ediţia 2016 se vor considera eligibile proiectele realizate începând cu 1 ianuarie 2013 și care nu au participat la edițiile precedente ale Competiției.

  5.3. Depunerea formularului presupune acceptarea condițiilor prezentului Regulament, precum și acceptul vizitei de verificare a reprezentanților Panelului de Evaluare respectiv. Concomitent, depunerea formularului semnifică și acceptul aplicantului de a face publice informații despre sine și proiectul său, această informație incluzând texte, cifre sau fotografii conţinute în dosarul de participare.

  5.4. Perioada de depunere a dosarelor de participare pentru ediţia din 2016 este:
  5 martie – 5 august 2016.

  5.5. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul evenimentului unic Gala Moldova Eco Energetiсă, eveniment ce se va desfășura anual în prima zi de vineri a lunii decembrie.

  1. MECANISMUL DE SELECTARE

   

  Formularele depuse de către participanţi vor fi examinate în trei etape:

  I etapă:   Evaluarea din oficiu;

  II etapă:  Evaluarea în teren;

  III etapă: Evaluarea de către Consiliu și adoptarea deciziei finale.

   

  • EXAMINAREA DE CĂTRE MEMBRII PANELURILOR  DE EVALUARE

   

  7.1. Pentru examinarea cât mai minuțioasă, transparentă, profesionistă și deliberativă a formularelor, acestea, în funcţie de categorie, vor fi evaluate de către 5 Paneluri de Evaluare:

  1. Istorii și Tehnologii Eco Responsabile:  Energie Solară, Energie Eoliană, Energie Hidraulică, Energie Geotermală și Aerotermală;
  2. Istorii și Tehnologii Eco Responsabile: Producerea biocombustibililor solizi, lichizi, gazoși și sisteme de alimentare cu energie din biomasă;
  3. Istorii și Tehnologii Eco Responsabile: Eficienţă Energetică – toate sectoarele;
  4. Istorii Eco Responsabile: Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare, Cea mai bună Iniţiativă Educaţională, Cea mai bună Inițiativă a Tinerilor;

  Formularele de aplicare la Concursul Idei Eco Responsabile vor fi evaluate de către președinții primelor trei Paneluri de Evaluare enumerate mai sus.

  7.2. Fiecare panel este alcătuit din minim 3 persoane – specialiști cu renume din domeniul energeticii, care reprezintă instituţiile statului conexe domeniului eficienţei energetice şi energiilor regenerabile, mediul academic și societatea civilă, experţi în mass media şi comunicare și, după caz, reprezentanți ai sponsorilor și donatorilor.  Se va asigura acces şi oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor persoanelor.

  7.3. Membrii fiecărui panel desemnează președintele panelului, care ulterior planifică, coordonează și asigură buna activitate a panelului.

  7.4. Lista membrilor Panelurilor de Evaluare propuși pentru competiție se aprobă de către Consiliul la propunerea Secretariatului Moldova Eco Energetică.

  7.5. Lista membrilor Panelurilor de Evaluare poate fi modificată anual prin decizia Consiliului. Fiecare expert va semna o declarație de imparțialitate, prin care se va obliga să se retragă de la jurizarea proiectelor înscrise în competiție  la care el a fost co-iniţiator sau a fost implicat în implementarea acestora. Punctajul pentru proiectul în cauză, care urmează a fi acordat de către expert, este calculat în baza mediei acordate de toți experți.

  7.6. Membrii Panelurilor de Evaluare pot veni cu propunerea de transferare, după caz, a formularului, la categoria corespunzătoare numai cu înștiințarea aplicantului.

  7.7. Secretariatul va informa despre decizia membrilor Panelurilor de Evaluare dacă dosarul depus a fost transferat într-o altă categorie.

  7.8. Dacă formularul depus nu se referă la nici una din categoriile descrise în prezentul regulament și apare necesitatea de a introduce o nouă categorie, formularul se înscrie în concurs pentru anul următor cu includerea categoriei necesare în prezentul regulament.

   

  • CRITERII DE EVALUARE

   

  8.1.  Formularele  depuse în cadrul Competiției vor fi evaluate în conformitate cu un șir de criterii specifice, care reflectă realizările cele mai importante ale proiectelor și inițiativelor. Pentru competițiile Istorii și Tehnologii Eco Responsabile, toate categoriile, cu excepția inițiativelor de Comunicare, Educaționale și ale Tinerilor, se stabilesc criteriile din tabelul 2.

  Tabelul 2. Criterii de evaluare: Istorii și Tehnologii Eco Responsabile

  Criterii Explicații
  Cost-beneficiu Panelurile de Evaluare vor lua în considerație  costul 1 kW putere instalată, €/kW; costul unei  unităţi de energie produsă, €/kWh sau €/Gcal, sau €/GJ; perioada simplă de recuperare a investiției.
  Replicabilitate Proiectul, în forma prezentată la Competiţie, sau cu modificări nesemnificative, ar putea fi reprodus cu costuri similare de alţi potenţiali beneficiari/utilizatori din Republica Moldova.
  Relevanța socială

  și ecologică

  Se vor lua în calcul numărul de beneficiari, numărul de noi locuri de muncă create, impactul social și ecologic asupra regiunii sau comunității,  reducerea volumului de  emisii de  gaze cu efect de seră, gradul de utilizare al deșeurilor (după caz).
  Resurse locale Se va lua în considerație faptul utilizării materiei prime locale și resurselor financiare locale, tehnologiilor locale utilizate și  resurselor umane locale mobilizate la etapa realizării proiectului.
  Gradul de inovare Proiectul este bazat pe o realizare ştiinţifică sau pe o propunere recentă  de raţionalizare, în particular aparţinând cercetătorilor locali. Există cereri de brevetare sau proiectul a fost realizat în baza unui brevet/patent, sau propunere de valorificare a unei practici totalmente noi pentru Republica Moldova.

   

  • Pentru inițiativele de Comunicare, Educaționale și ale Tinerilor, se stabilesc criteriile din tabelul 3.

   

   

  Tabelul 3. Criterii de evaluare: Inițiative de Comunicare, Educaționale și ale Tinerilor

  Criterii Explicații
  Complexitatea și Creativitatea  inițiativei Membrii Panelului de Evaluare vor lua în calcul elementele componente ale inițiativei, desfășurarea ei în timp și spațiu, instrumentarul utilizat în realizare, amploarea inițiativei, replicabilitatea acesteia.  Totodată, se vor lua în considerație aspectele creative ale inițiativei, gradul de inovație al acesteia, mijloacele utilizate pentru realizare.
  Calitatea mesajului Se vor lua în calcul existența și promovarea unui mesaj, modul în care acesta a fost promovat și perceput de către beneficiari, alinierea lui la politicile naționale din domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie.
  Numărul de beneficiari Se va ține cont de raportul complexitate/număr de beneficiari, raportul număr de beneficiari/număr de locuitori ai regiunii, comunității,  precum și complexitatea beneficiarilor.
  Implicarea beneficiarilor Gradul de implicare al locuitorilor regiunii sau comunității, a instituțiilor publice sau decizionale, precum și gradul de participare a beneficiarilor în realizarea inițiativei.
  Impactul inițiativei Membrii Panelurilor de Evaluare vor lua în calcul rezultatul final al inițiativei, impactul economic, social şi ecologic al inițiativei, existența unei probleme soluționate sau modificări comportamentale ale beneficiarilor.

   

  • Pentru Competiția Idei Eco Responsabile se stabilesc criteriile din tabelul 4.

  Tabelul 4. Criterii de evaluare: Idei Eco Responsabile

  Criterii Explicații
  Originalitate O idee este originală dacă se propune o soluţie nouă şi inventivă a  unei  probleme de ordin tehnic sau tehnologic în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie. Aceasta se poate referi la crearea unui dispozitiv, produs, metodă sau proces nou, sau poate fi o continuitate  de îmbunătăţiri, aplicată unui produs/tehnologii cunoscute. Poate fi o idee inovatoare sau poate fi sub forma unui model sau prototip funcţional.
  Fezabilitate O ideea se consideră fezabilă dacă poate fi realizată cu mijloace tehnice și tehnologice accesibile la un nivel de rentabilitate rezonabil.
  Relevanța socială

  și economică

  În cazul realizării ideii se vor lua în calcul numărul de beneficiari, numărul de noi locuri de muncă create, impactul social și economic asupra regiunii sau comunității, de exemplu, procentul de reducere a cheltuielilor energetice sau majorării eficienței de conversie a energiei regenerabile sau a randamentului.
  Resurse locale Există sau nu resurse materiale (inclusiv deșeuri), umane și financiare locale pentru realizarea ideii. Valoarea estimativă a investițiilor necesare pentru realizarea pasului imediat următor, inclusiv surse proprii și accesate.
  Gradul de dezvoltare a ideii Se va lua în considerație la ce etapă se află realizarea ideii: studii teoretice sau aplicative, machetă, model funcțional, mostră sau model matematic.

   

   

  1. PROCEDURA DE EVALUARE

   

  9.1. Membrii Panelurilor de Evaluare, timp de 2 săptămâni, vor examina și nota în mod individual dosarele depuse pe o scară de la 1 la 5 puncte pentru fiecare criteriu.

  9.2. Ulterior, în cadrul unei ședințe deliberative la care participă membrii tuturor panelurilor de evaluare, vor fi selectate în baza punctajului acumulat câte 3 dosare pentru fiecare categorie de concurs ce vor fi admise în următoarea etapă de evaluare: vizita în teren. În cazul egalității de puncte, decizia cu privire la selectarea celor 3 semifinaliști se va lua în baza unui vot majoritar.

  9.3. Criteriile de evaluare fac obiectul analizei și actualizării anuale. Modificarea acestora va fi anunțată până la momentul lansării fiecărei ediții a concursului.

  9.4. În cadrul vizitei de verificare în teren, membrii panelurilor pot solicita, în caz de necesitate, documentație sau informație suplimentară celei prezentate în dosar. Vizitele urmează a fi efectuate în grupuri a cel puţin 2 membri ai panelului pentru fiecare dosar.

  9.5. În cazul în care verificarea dosarelor nu necesită o vizită la fața locului (de exemplu, Idei Eco Responsabile sau unele proiecte educaționale, sau de comunicare), această etapă va fi exclusă pentru categoriile respective. Decizia respectivă va fi luată în cadrul şedinţei deliberative a tuturor panelurilor de evaluare.

  9.6. Se va lua în calcul oportunitățile egale și nediscriminatorii a tuturor persoanelor.

   

  1. PROCEDURA DE APROBARE

  10.1. Membrii Panelurilor de Evaluare vor prezenta Consiliului de Coordonare spre examinare dosarele complete ale celor trei finaliști pentru fiecare categorie care vor conține: Dosarul de participare depus de către participant şi Fișierul  final de evaluare a finaliştilor.

  10.2. După analiza dosarelor finaliştilor propuşi, în cadrul unei şedinţe comune cu participarea membrilor Panelurilor de Evaluare, Consiliul  de Coordonare va valida rezultatele obținute de finaliști şi va desemna câştigătorii Competiţiei Moldova Eco Energetiсă.

  10.3. Decizia va fi luată în baza votului majoritar din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.

  10.4. În cadrul aceleaşi şedinţe, Consiliul de Coordonare va decide acordarea Premiului Special al concursului Moldova Eco Energetiсă, la propunerea  unuia sau mai mulţi membri ai Consiliului sau al sponsorilor/partenerilor. Deciziile de acordare a premiului special vor fi  luate în baza votului majoritar al membrilor prezenţi la şedinţă.

  10.5. Rezultatele finale ale concursului sunt semnate de către membrii Consiliului de Coordonare și vor fi făcute publice în ziua desfășurării Galei  Moldova Eco Energetiсă.

   

  1. FONDUL DE PREMII ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

  11.1. În scopul  bunei desfăşurări a Competiţiei, va fi creat un fond de susţinere a concursului în care vor fi acumulate sume provenite de la buget, donatori, sponsori sau din alte surse. Pentru anul 2016, fondul de premii va fi constituit din contribuţiile de la buget, a partenerilor de dezvoltare şi a sponsorilor.

  11.2 Fiecare laureat al Concursului va primi o Diplomă și un trofeu al ediției, care vor fi înmânate în cadrul Galei Moldova Eco Energetiсă. Proiectele finaliste și câștigătoare vor fi plasate pe pagina web www.aee.md sau www.mee.md.

   

  XII. SPONSORII

  12.1. Sponsori (parteneri) ai Competiţiei Moldova Eco Energetiсă pot fi agenţiile de dezvoltare, companii şi alte instituţii din Republica Moldova şi din străinătate.

  12.2. Sponsorizarea este efectuată în baza unui Acord de colaborare / Contract de sponsorizare dintre instituţia pe care o reprezintă sponsorul şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

  12.3. Negocierea propriu-zisă a termenilor şi a condiţiilor Acordului / Contractului de sponsorizare este prerogativa Agenției pentru Eficiență Energetică, care va informa Consiliul de Coordonare.

  12.4. Acordul / Contract de sponsorizare va conţine contribuţia financiară sau sub altă formă, formula de asigurare a transparenței  şi de mediatizare a sponsorului, precum şi toate previziunile referitoare la intenţiile de premiere.

   

  XIII. DREPTURILE SPONSORILOR

  13.1. Sponsorii pot participa, la dorinţă, la lucrările Panelurilor de Evaluare.

  13.2. La decizia Consiliului de Coordonare, reprezentanţii sponsorilor pot fi incluşi pentru perioada de colaborare în calitate membri ai Consiliului de Coordonare.

  13.3. Sponsorii pot propune, la dorinţă, spre examinare premii speciale, oferite de către ei (din rândul dosarelor participante), decizia finala asupra acordării sau neacordării acestora fiind aprobată de către Consiliul de Coordonare.

  13.4. Sponsorii pot opta pentru oferirea premiilor la anumite categorii selectate de către ei, din rândul dosarelor declarate câştigătoare.

  13.5. Sponsorul general va fi menţionat în tot ansamblul de materiale promoţionale ale Galei (print, video, audio).

  13.6. Sponsorii vor fi menţionaţi în unele dintre materialele promoţionale ale Galei, în baza  Acordului / Contractului de sponsorizare semnat de către aceştia cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

   

  XIV. OBLIGAȚIILE SPONSORILOR

  14.1. Sponsorii sunt obligaţi să respecte prezentul Regulament şi Acordul de colaborare/ Contractul de sponsorizare, semnat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

  14.2. Sponsorii sunt obligaţi să ofere contribuţia lor financiară, bunuri materiale,  şi/sau de alt ordin într-un termen rezonabil, care să asigure buna organizare şi desfăşurare a Competiţiei şi a Galei Moldova Eco Energetiсă.

  14.3. Sponsorii sunt obligaţi să respecte deciziile Consiliului de Coordonare în privinţa acordării/ neacordării premiilor.

   

  1. DISPOZIȚII FINALE

  15.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul de Coordonare.

  15.2. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Consiliului de Coordonare.

  15.3. Decizia privind rezultatele finale ale concursului este irevocabilă și nu poate fi obiect al contestării.

  15.4.  Anexele enumerate mai jos pot fi descărcate de pe pagina web  www.mee.md și sunt parte constitutivă a prezentului Regulament după cum urmează:

  • Anexa 1, Formular de Aplicare pentru Competiția Istorii Eco Responsabile;
  • Anexa 2, Formular de Aplicare pentru Competiția Istorii Eco Responsabile pentru nominațiile:
  • Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare;
  • Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice;
  • Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor
  • Anexa 3, Formular de Aplicare pentru Competiția Idei Eco Responsabile;
  • Anexa 4, Formular de Aplicare pentru Competiția Tehnologii Eco Responsabile.

   

  15.5. Câștigătorii în cadrul Galei de premiere Moldova Eco Energetică, ediția 2016, vor fi premiați din Fondul de premiere al evenimentului.